Privacybeleid

Privacy / Cookie Statement 


Dit is het Privacy Statement van Bosmans Slaapcomfort BVBA, eigenaar van het merk Mary Sleeps. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Bosmans Slaapcomfort BVBA uw persoonsgegevens.

Bosmans Slaapcomfort BVBA acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan je terecht op het e-mailadres hello@marysleeps.be.


Waarom hebben we een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Mary Sleeps bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.


Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.


Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mary Sleeps van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.


Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Mary Sleeps bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Bosmans Slaapcomfort BVBA. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Bosmans Slaapcomfort BVBA..


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA., gevestigd aan Liersesteenweg 147, 2220 Heist-op-den-Berg. 


Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Bosmans Slaapcomfort BVBA mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

U hebt hiervoor toestemming gegeven;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Mary Sleeps, waarbij uw belang niet prevaleert.

Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Klantenservice
 • Orderverwerking

Bij de verwerking kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens potentieel worden verwerkt, afhankelijk van de samenstelling van de contactformulieren:

 • Naam/Adres/Woonplaats-gegevens,
 • Telefoonnummer,
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard.


Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Hiervoor heeft Mary Sleeps een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ziet er in België op toe dat deze wet wordt nageleefd.


Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de GBA. De contactgegevens van de GBA zijn:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Bescherming gegevens

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Bosmans Slaapcomfort BVBA passende technische en organisatorische maatregelen.

 • Maatregelen waarbij Bosmans Slaapcomfort BVBA voorzieningen zal treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. 
 • Bosmans Slaapcomfort BVBA verleent alleen toegang tot de persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;
 • Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
 • Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van de diensten aan Verantwoordelijke;

Het beveiligen van de diensten door gebruik van een SSL toegangscertificaat, welke Verantwoordelijke verplicht is te gebruiken;


Het in werking hebben van een adequaat en up-to-date mechanisme om kwaadaardige software, waaronder computervirussen, te detecteren en adequaat af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.


Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de GBA. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.


Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Bosmans Slaapcomfort BVBA is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Bosmans Slaapcomfort BVBA zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.


Hoelang bewaren we uw gegevens?

Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Als u hier een specifieke vraag over heeft kunt u contact met ons opnemen. 


Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De volgende noodzakelijke data wordt gedeeld met zowel Webit (onze webdeveloper) als de naam Harrison Spinks:

 • Naam
 • IP-adres
 • E-mail
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard


Beide partijen zijn gebonden aan een verwerkersovereenkomst.
Naam, e-mail, Naam/Adres/Woonplaats en telefoonnummer kunnen, wanneer noodzakelijk, zijn ook inzichtelijk zijn voor:

Onze bezorgpartners <in te vullen>

Betaalpartner Adyen


Marketingpartners

De site van Mary Sleeps maakt gebruik van een Google Analytics script om uw herkomst en gedrag op onze site te registreren. Dit valt onder functionele tracking en is noodzakelijk om de website draaiende te houden. Google Analytics vangt hierbij uw IP adres op en uw surfgedrag op onze website. 


Media-Architect, onze affiliate marketing partner, heeft via webbouwer Webit een tracking script op de site van Mary Sleeps actief, die wettelijk gezien noodzakelijke 1st party cookies uitleest om orders te meten. Hiervoor wordt de volgende data verzamelt: IP-adressen (gehashed/onherkenbaar gemaakt), cookie ID’s en transactie ID's. Media-Architect heeft geen toegang tot directe persoonlijke gegevens. 


Wanneer u via de cookieconsent toestemming verleent kan het zijn dat marketing gegevens gedeeld worden met Google en Facebook.


Onder Google vallen de volgende advertentienetwerken: Search Advertising, Display Advertising, Gmail Advertising, Shopping Advertising en Video Advertising. Mary Sleeps adverteert via Search en Shopping, waarbij de demografische gegevens worden opgeslagen en gebruik wordt gemaakt van remarketing (persoonlijke advertenties op basis van een eerder bezoek aan onze site).  


Onder Facebook vallen: Facebook, Instagram, het audience network en Facebook Messenger. Facebook vangt de volgende data op:

 • Http Headers – Omvat het IP adres, informatie over uw browser, pagina locatie en surfinformatie 
 • Pixel-specific Data – Omvat het Pixel ID en de Facebook
 • Button Click Data – Omvat op welke buttons u klikt 
 • Form Field Names – Omvat de velden van een specifieke pagina, de ingevulde waarden van deze velden worden niet meegegeven

Deze data wordt gebruikt om een specifiek klantenbestand en type websiteverkeer samen te stellen en te targeten. 


Bosmans Slaapcomfort BVBA kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA haar medewerking.


Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Bosmans Slaapcomfort BVBA zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.


Persoonlijk contact met Mary Sleeps 

Veel contacten tussen u en Mary Sleeps verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail, winkelbezoeken of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.


Bellen met Mary Sleeps

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.


Bezoek aan de website van Mary Sleeps

Als u onze website bezoekt, registreren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.


Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon gebruikt. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.


Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de bezochte pagina's, duur van uw bezoek en of u al vaker op de site geweest bent. Met deze informatie kunnen we onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Mary Sleeps klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.


Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.


Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.


Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Wat zijn uw rechten?

Wanneer Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.


Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.


Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.


Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.


Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.


Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.


Recht op gegevensverwijdering

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.


Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosmans Slaapcomfort BVBA onrechtmatig is.


Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Bosmans Slaapcomfort BVBA kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.


Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.


Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.


Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.


Over dit privacy statement

Mary Sleeps / Bosmans Slaapcomfort BVBA kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 26 mei 2021. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: hello@marysleeps.be.

Your Star for the Night

De eerste collectie handgeweven luxe matrassen met superieur slaapcomfort. Vandaag besteld, morgen in huis.

De geboorte van een ster

Herbronnen op een Mary Sleeps betekent bekomen op sterrenniveau, inclusief luxe en comfort.